2 Sử Ký 14:3

2 Sử Ký 14:3 KTHD

Ông phá hủy các bàn thờ ngoại bang và miếu thờ tà thần. Ông lật đổ các trụ cột và triệt hạ các pho tượng A-sê-ra.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share