2 Sử Ký 14:1

2 Sử Ký 14:1 KTHD

Sau khi A-bi-gia qua đời và được an táng trong Thành Đa-vít, con ông là A-sa lên ngôi trị vì. Đất nước được thái bình suốt mười năm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share