1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:27

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:27 KTHD

Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu anh chị em đọc thư này cho tất cả các tín hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share