1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1 KTHD

Thưa anh chị em, thiết tưởng không cần viết cho anh chị em về thời kỳ và ngày giờ Chúa trở lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share