1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1 KTHD

Sau hết, nhân danh Chúa Giê-xu chúng tôi nài khuyên anh chị em ngày càng cố gắng sống cho vui lòng Đức Chúa Trời, theo mọi điều anh chị em đã học nơi chúng tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share