1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:20

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:20 KTHD

Thật thế, anh chị em là vinh dự và niềm vui của chúng tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share