1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2 KTHD

Dù chịu tra tấn, sỉ nhục tại thành phố Phi-líp như anh chị em đã biết, chúng tôi vẫn nhờ cậy Đức Chúa Trời, can đảm công bố Phúc Âm cho anh chị em giữa lúc bị chống đối dữ dội.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share