1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:18

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:18 KTHD

Vì thế đã nhiều lần, chúng tôi—nhất là Phao-lô—muốn đến thăm anh chị em, nhưng quỷ Sa-tan đã ngăn cản chúng tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share