1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:15

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:15 KTHD

Người Do Thái đã giết Chúa Giê-xu và sát hại các nhà tiên tri. Họ xua đuổi chúng tôi, làm buồn lòng Đức Chúa Trời và chống nghịch mọi người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share