1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:14

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:14 KTHD

Anh chị em đã theo gương các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, trong xứ Giu-đê, chịu đựng thống khổ do đồng hương mình vì tin vào Chúa Cứu Thế, cũng như các Hội Thánh ấy chịu khổ dưới tay người Do Thái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share