1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 KTHD

Chúng tôi không ngớt tạ ơn Đức Chúa Trời, vì khi chúng tôi truyền giảng Phúc Âm, anh chị em tiếp nhận ngay như lời Đức Chúa Trời, không phải lời loài người. Phúc Âm chính là lời Đức Chúa Trời đã đổi mới đời sống anh chị em, khi anh chị em tin nhận.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share