1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 KTHD

Đạo Chúa từ nơi anh chị em đã vang dội khắp nơi, không những trong hai xứ ấy. Mọi người đều biết rõ lòng anh chị em tin kính Đức Chúa Trời, nên chúng tôi không cần nhắc đến.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share