1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 KTHD

Vì chúng tôi công bố Phúc Âm cho anh chị em, không phải với lời nói suông nhưng với quyền năng Chúa Thánh Linh và niềm tin quyết. Ngay nếp sống chúng tôi cũng giúp anh chị em hiểu rõ Phúc Âm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share