1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 KTHD

Đây là thư của Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê. Kính gửi Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội thánh của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn phước và bình an cho anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share