1 Sa-mu-ên 9:21

1 Sa-mu-ên 9:21 KTHD

Sau-lơ nói: “Nhưng tôi thuộc đại tộc Bên-gia-min, một tộc nhỏ nhất trong Ít-ra-ên, gia đình tôi lại nhỏ nhất trong các gia đình của đại tộc Bên-gia-min! Tại sao ông lại nói với tôi những lời này?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share