1 Phi-e-rơ 3:22

1 Phi-e-rơ 3:22 KTHD

Hiện nay, Chúa Cứu Thế đang ở trên thiên đàng, ngồi chỗ danh dự tối cao bên cạnh Chúa Cha và được các thiên sứ, các giới quyền uy trên trời cúi đầu vâng phục.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share