1 Phi-e-rơ 3:1

1 Phi-e-rơ 3:1 KTHD

Cũng vậy, vợ nên thuận phục chồng mình, nếu người chồng nào không chịu nghe vợ nói về Chúa, cũng có thể nhìn thấy cách ăn nết ở của vợ mà được cảm hóa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share