1 Các Vua 17:3

1 Các Vua 17:3 KTHD

“Hãy đi về hướng đông, ẩn mình tại Suối Cơ-rít, phía đông Sông Giô-đan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share