1 Các Vua 17:24

1 Các Vua 17:24 KTHD

Rồi góa phụ nói với Ê-li: “Bây giờ tôi nhận ra rằng ông thật là người của Đức Chúa Trời, và lời của Chúa Hằng Hữu phán qua miệng ông là chân thật.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share