1 Các Vua 17:22

1 Các Vua 17:22 KTHD

Chúa Hằng Hữu nghe lời Ê-li cầu xin và cho đứa bé sống lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share