1 Các Vua 17:18

1 Các Vua 17:18 KTHD

Góa phụ hỏi Ê-li: “Người của Đức Chúa Trời ơi! Sao ông hại tôi? Ông đến để bới tội tôi rồi giết con tôi phải không?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share