1 Các Vua 17:17

1 Các Vua 17:17 KTHD

Một hôm, con trai của góa phụ lâm bệnh. Bệnh ngày càng nặng, và cuối cùng qua đời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share