1 Các Vua 17:16

1 Các Vua 17:16 KTHD

Bình bột không hết, chai dầu không cạn, đúng như lời Chúa Hằng Hữu dùng Ê-li báo trước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share