1 Các Vua 17:14

1 Các Vua 17:14 KTHD

Vì Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, phán: ‘Bột sẽ không hết, dầu sẽ không cạn cho đến ngày Chúa Hằng Hữu cho mưa rơi xuống đất.’”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share