1 Các Vua 17:10

1 Các Vua 17:10 KTHD

Vậy, Ê-li đi Sa-rép-ta. Khi tới cổng thành này, ông thấy một góa phụ đang nhặt củi, liền nói: “Chị vui lòng đem một ít nước cho tôi uống với.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share