1 Giăng 2:19

1 Giăng 2:19 KTHD

Những kẻ “chống Chúa” trước kia ở trong giáo hội, nhưng họ không thuộc về chúng ta, vì nếu là người của chúng ta, họ đã ở trong hàng ngũ chúng ta. Họ đã bỏ đi, chứng tỏ họ không thuộc về chúng ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share