1 Cô-rinh-tô 9:9

1 Cô-rinh-tô 9:9 KTHD

Vì luật Môi-se dạy: “Con đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa!” Đức Chúa Trời chỉ nói về bò
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share