1 Cô-rinh-tô 9:6

1 Cô-rinh-tô 9:6 KTHD

Hay chỉ có Ba-na-ba và tôi phải cặm cụi làm việc để giảng đạo tự túc?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share