1 Cô-rinh-tô 9:5

1 Cô-rinh-tô 9:5 KTHD

Chúng tôi không được cưới một nữ tín hữu làm vợ và đem theo như các sứ đồ khác, các người em của Chúa hay Phi-e-rơ đã làm sao?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share