1 Cô-rinh-tô 9:4

1 Cô-rinh-tô 9:4 KTHD

Chúng tôi không được phép ăn uống sao?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share