1 Cô-rinh-tô 9:3

1 Cô-rinh-tô 9:3 KTHD

Khi có người chất vấn, tôi biện bạch như sau
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share