1 Cô-rinh-tô 9:20

1 Cô-rinh-tô 9:20 KTHD

Giữa người Do Thái, tôi sống như người Do Thái để giúp họ tin Chúa. Giữa người theo luật pháp Do Thái, dù không bị luật pháp chi phối, tôi sống như người theo luật pháp, để đưa họ đến với Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share