1 Cô-rinh-tô 9:2

1 Cô-rinh-tô 9:2 KTHD

Nếu không phải là sứ đồ cho người khác, ít ra tôi cũng là sứ đồ cho anh chị em, vì chính anh chị em là bằng chứng về chức vụ sứ đồ của tôi trong Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share