1 Cô-rinh-tô 9:18

1 Cô-rinh-tô 9:18 KTHD

Như thế, tôi được phần thưởng gì? Phần thưởng của tôi là niềm vui được công bố Phúc Âm không nhận thù lao, và không đòi hỏi quyền lợi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share