1 Cô-rinh-tô 9:14

1 Cô-rinh-tô 9:14 KTHD

Cũng thế, Chúa dạy rằng ai công bố Phúc Âm sẽ sống nhờ Phúc Âm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share