1 Cô-rinh-tô 9:10

1 Cô-rinh-tô 9:10 KTHD

hay Ngài lo cho chúng ta? Dĩ nhiên câu ấy viết cho chúng ta. Người cày ruộng, người đạp lúa phải có hy vọng được chia phần công quả.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share