1 Cô-rinh-tô 9:1

1 Cô-rinh-tô 9:1 KTHD

Tôi không phải là sứ đồ sao? Tôi không được tự do sao? Tôi chẳng từng thấy Chúa Giê-xu chúng ta sao? Anh chị em không phải là thành quả công lao tôi trong Chúa sao?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share