1 Cô-rinh-tô 6:8

1 Cô-rinh-tô 6:8 KTHD

Thế mà anh chị em làm quấy và lường gạt ngay chính anh chị em mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share