1 Cô-rinh-tô 6:6

1 Cô-rinh-tô 6:6 KTHD

Anh chị em kiện cáo nhau rồi lại đem ra cho người không tin Chúa phân xử!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Cô-rinh-tô 6:6