1 Cô-rinh-tô 16:9

1 Cô-rinh-tô 16:9 KTHD

Vì tại đây cánh cửa truyền bá Phúc Âm mở rộng trước mặt tôi, nhưng đồng thời cũng có nhiều người chống đối.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share