1 Cô-rinh-tô 16:4

1 Cô-rinh-tô 16:4 KTHD

Nếu thấy cần tôi phải đi, thì những người ấy sẽ cùng đi với tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share