1 Cô-rinh-tô 16:3

1 Cô-rinh-tô 16:3 KTHD

Lúc đến Cô-rinh-tô tôi sẽ phái những người được anh chị em lựa chọn cầm thư uỷ nhiệm và mang tặng phẩm của anh chị em lên Giê-ru-sa-lem.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share