1 Cô-rinh-tô 16:24

1 Cô-rinh-tô 16:24 KTHD

Xin tất cả anh chị em nhận nơi đây lòng yêu thương chân thành của tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share