1 Cô-rinh-tô 16:23

1 Cô-rinh-tô 16:23 KTHD

Cầu chúc anh chị em hằng hưởng được ơn phước của Chúa Giê-xu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share