1 Cô-rinh-tô 16:22

1 Cô-rinh-tô 16:22 KTHD

Ai không yêu kính Chúa phải bị nguyền rủa! Lạy Chúa xin hãy đến!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share