1 Cô-rinh-tô 16:21

1 Cô-rinh-tô 16:21 KTHD

Chính tay tôi, Phao-lô, viết dòng chữ này.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share