1 Cô-rinh-tô 16:20

1 Cô-rinh-tô 16:20 KTHD

Tất cả các thân hữu tại đây cũng gửi lời chào thăm anh chị em. Anh chị em hãy chào nhau bằng cái siết tay thân mật.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share