1 Cô-rinh-tô 16:19

1 Cô-rinh-tô 16:19 KTHD

Các Hội Thánh Tiểu Á gửi lời chào anh chị em. A-qui-la và Bê-rít-sin cùng Hội Thánh họp trong nhà họ, thân ái chào thăm anh chị em trong Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share