1 Cô-rinh-tô 16:12

1 Cô-rinh-tô 16:12 KTHD

Tôi đã khuyên giục A-bô-lô cùng đi với các thân hữu đến thăm anh chị em, nhưng anh ấy chưa muốn đi lúc này. Khi nào có cơ hội, anh sẽ lên đường.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share