1 Cô-rinh-tô 16:10

1 Cô-rinh-tô 16:10 KTHD

Nếu Ti-mô-thê đến, anh chị em hãy niềm nở tiếp đón vì anh ấy cũng phục vụ Chúa như tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share